Daten
Radverkehrsanlagen

Preview

Radverkehrsanlagen, inklusive Bussonderfahrstreifen
Original WFS Daten: https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wfs/data/senstadt/s_vms_radverkehrsanlagen_rva


Downloads


Metadaten

Metadaten im DCAT-AP.de Format zum Download: DCAT-AP.de.JSON